Medistance Connect Adatvédelmi tájékoztató

PROMECOM Kft.

1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

 

Adatvédelmi tájékoztató 

Hatályos: 2017. november 27-től a következő módosításig.

 

 

III. számú melléklet - Előfizetések személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

 

PROMECOM Kft. az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

 

PROMECOM Kft. elkötelezi magát az előfizetők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az előfizetők számára biztonságos szolgáltatás igénybevételi lehetőségek megteremtéséhez.

 

 1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere

 

Az előfizetők személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat PROMECOM Kft. az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. PROMECOM Kft. által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény. (a továbbiakban Eht.) XVII. fejezetében foglalt rendelkezések;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. Törvény);

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. (a továbbiakban: Eker törvény);

Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekről szóló 16/2003. (XII. 27) IHM rendelet;

 

Továbbá az PROMECOM Kft. jelen ÁSZF-hez kapcsolódó Adatkezelési Nyilatkozatában szabályozott feltételek.

 

 1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

 

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerétől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

 

PROMECOM Kft. által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

 

Az előfizetők személyes adatainak kezelésére PROMECOM Kft. két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez az Előfizető az előfizetői jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és az előfizetők személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy előfizetőkre, és így a magát egyéni előfizetőnek deklaráló természetes személyre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 2.§ 1.) pont). Ennek ellenére a jelen ÁSZF III. számú melléklete a nem természetes előfizetőkkel kapcsolatban is tartalmaz adatvédelmi és adatkezelési szabályokat. PROMECOM Kft., illetve PROMECOM Kft. megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található előfizetői adatokra terjed ki. A táblázatban található “Előfizető hozzájárulása” típusú jogcím csak a jogszabály által előírt adatkezeléshez képest felmerülő jogcímbeli különbségre utal; az Előfizető ebben az esetben is köteles megadni az érintett személyes adatát ahhoz, hogy PROMECOM Kft. a szerződéses ajánlatát megtehesse, illetve, hogy szerződésszerűen teljesíthessen.

 

 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama

 

A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbiakban található előfizetői adatokra terjed ki. A táblázatban található “előfizető hozzájárulása” típusú jogcím csak a jogszabály által előírt adatkezeléshez képest felmerülő jogcímbeli különbségre utal; az Előfizető ebben az esetben is köteles megadni az érintett személyes adatát ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződéses ajánlatát megtehesse, illetve, hogy szerződésszerűen teljesíthessen:

 

 

Adat megnevezése Az adatkezelés jogcíme Az adatkezelés célja/időtartama***
az Előfizető neve (cégszerű megnevezése), címe (lakóhely, tartózkodási hely, székhely) Eht. 157. § (2) bekezdés a) pont 129. § (6) bekezdés b) pont az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése, a szerződésszerű teljesítés érdekében /a szerződés megszűnéséig.
a természetes személy Előfizető leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje Eht. 157. § (2) bekezdés a) pont és 129. § (6) bekezdés c) pont az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a szerződésszerű teljesítés érdekében /a szerződés megszűnéséig
kiskorú természetes személy esetén a törvényes képviselő neve, lakóhelye (tartózkodási helye), leánykori neve, anyja neve, születési helye és ideje is; Eht. 129. § (7) bekezdés és (6) bekezdés b) és c) pontok az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a szerződésszerű teljesítés érdekében /a szerződés megszűnéséig
az Előfizető számlázási címe (amennyiben eltér a lakhelytől/tartózkodási helytől), az Előfizető hozzájárulása az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve a hírközlési szolgáltatás elérhetővé tétele, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése/a szerződés megszűnéséig
az Előfizető személyi igazolvány száma az Előfizető hozzájárulása az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve a hírközlési szolgáltatás elérhetővé tétele, valamint az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése/a szerződés megszűnéséig
Előfizető e-mail címe (i) az Előfizető hozzájárulása a Szolgáltatás elérhetővé tétele, az előfizetői szerződés teljesítésének az elősegítésére irányuló együttműködés, illetve az előfizetői szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében történő figyelemmel kísérése  / a szerződés megszűnéséig.
kapcsolattartó személy neve és telefonszáma az Előfizető hozzájárulása* az előfizetői szerződés teljesítésének az elősegítésére irányuló együttműködés, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a szerződésszerű teljesítés érdekében / a szerződés megszűnéséig
nem természetes személy Előfizető esetén a kapcsolattartó személy neve és telefonszáma a kapcsolattartó személy hozzájárulása* az előfizetői szerződés teljesítésének az elősegítésére irányuló együttműködés, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a szerződésszerű teljesítés érdekében / a szerződés megszűnéséig
az Előfizető aláírása írásbeli szerződés esetén az Előfizető hozzájárulása az előfizetői szerződés érvényessége alatt tett előfizetői nyilatkozatok, illetve jogcselekmények érvényességének az ellenőrzése /a szerződés megszűnéséig
az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma Eht. 157. § (2) d) pont az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése/ a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig
a forgalom vagy egyéb szolgáltatás típusa kezdő időpontja és időtartama, továbbá a letöltött és/vagy feltöltött adat terjedelme Eht. 157. § (2) bekezdés f) pont az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a szerződésszerű teljesítés érdekében /a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig
a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok Eht. 157. § (2) bekezdés h) pont az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a szerződésszerű teljesítés érdekében / a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig
a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei Eht. 157. § (2) bekezdés i) pont az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a szerződésszerű teljesítés érdekében / a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig
az Előfizetők és felhasználók részéről igénybe vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak számlázására vonatkozó adatok Eht. 157. § (2) bekezdés j) pont az előfizetői szerződés alapján igénybevett szolgáltatások díjának kiszámlázása és beszedése, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése/a számla teljesítésének határidejét követő hat hónapig, illetőleg a díjtartozás elévüléséig
Előfizető hozzájárulása szerinti személyes adatok Előfizető hozzájárulása ** tudományos, közvélemény vagy piackutatás, valamint direktmarketing tevékenység folytatása céljából / az előfizető hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a szerződés megszűnéséig.
közös adatállománnyal kapcsolatos adatkezeléshez jogszabályban előírt adatok Eht. 158. § (1) bekezdés Szolgáltatás elérhetővé tétele, az előfizetői szerződés teljesítésének az elősegítésére irányuló együttműködés, illetve az előfizetői szerződés figyelemmel kísérése a szerződésszerű teljesítés érdekében / a szerződésből adódó jogok és kötelezettségek elévüléséig
Előfizető neve, e-mail címe lakcíme, nem természetes személy előfizető esetén a nem természetes személy neve, székhelye/telephelye, használó (k) neve, email-címe Eht. 160. § (2) és előfizetői hozzájárulás** Elektronikus címtár létrehozatala és működtetése céljából az előfizető hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a szerződés megszűnéséig

* Az Előfizető/használó/kapcsolattartó személy a csillaggal jelölt hozzájárulását nem köteles megadni.

** Az Előfizető ezen hozzájárulását az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy a Szolgáltató internetes ÜGYFÉLSZOLGÁLAT-án, a www.medistance.hu, www.medistance.com oldalon az előfizetéshez tartozó bejelentkezési azonosító és jelszó megadása után, vagy szóban azonosítást követően feltétel nélkül bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja.

*** Az Eht.157. § (3) bekezdése más törvény előírása esetén lehetővé teszi a táblázatban megnevezett, adatkezelésre nyitva álló időtartamoktól való eltérés lehetőségét

 

 

4.PROMECOM Kft. adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai

PROMECOM Kft. természetes személy előfizetői e-mail címét személyes adatként kezeli.

PROMECOM Kft. alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai PROMECOM Kft-vel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak PROMECOM Kft. internetes ÜGYFÉLSZOLGÁLATán, mely a www. medistance.hu, www.medistance.com alatt érhető el.

Az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg az előfizető feltétlen hozzájárulását adja a jelen szabályzatban részletezett PROMECOM Kft. általi adatkezelési gyakorlathoz.

PROMECOM Kft-nek az előfizető személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen PROMECOM Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó / jelszavak védelme érdekében. Az Előfizető felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt PROMECOM Kft-t nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az előfizető szándékos vagy gondatlan magatartásából származott.

 

5.PROMECOM Kft. általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata

PROMECOM Kft. a személyes adatokat elsősorban az alábbiakban bemutatott tevékenységek kapcsán kezeli.

Előfizetői szerződések megkötése, tárolása, őrzése.

Az előfizetői szerződés megkötésének feltétele, hogy az Előfizető a hatályos jogszabályi előírásokon alapuló ÁSZF 8. fejezetében meghatározott személyes adatait PROMECOM Kft. részére átadja.

Az írásbeli (papír alapú) előfizetői szerződések, illetve a szerződéses jogviszony kialakításával kapcsolatos egyéb szükséges dokumentumok (továbbiakban együttesen: “előfizetői szerződések”) eredeti és elektronikus másolati példányát PROMECOM Kft. biztonságos helyen tárolja és őrzi.

Az előfizetői szerződés írásbeli megkötése esetén PROMECOM Kft. az előfizetői szerződésről elektronikus úton másolatot készíthet. PROMECOM Kft. garantálja, hogy mind az eredeti, mind pedig az elektronikus másolati példányt csak az arra feljogosított alkalmazottak, továbbá a szerződések elektronikus másolatának elkészítésében és a biztonságos tárolásban, illetve őrzésben részt vevő megbízottai és alvállalkozói részére teszi elérhetővé.

 

 1. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése

PROMECOM Kft. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerét – megfelelő felhatalmazás esetén – PROMECOM Kft. alkalmazottai, megbízottjai, illetve alvállalkozói csak egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után érhetik el.

Az Előfizető személyes adatait PROMECOM Kft. a szerződéses jogviszony létrejöttét követően jogosult rögzíteni Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében. A személyes adatok e kezelésének célja, hogy, PROMECOM Kft. az ÁSZF-ben rögzített jogait gyakorolhassa és kötelezettségeit teljesíthesse. PROMECOM Kft. e cél elérése érdekében alvállalkozói és megbízottai munkáját is igénybe veheti.

Az előfizetői szerződés adatainak PROMECOM Kft. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében történő rögzítését követően PROMECOM Kft. minden, az előfizető egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos Ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak az előfizető személyes adataival történő azonosítást követően jogosult végrehajtani. Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot az előfizető nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy PROMECOM Kft. jogosult az Ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.

Az Előfizető a forgalmi adataira vonatkozó részletes információkat (forgalmazás kezdő időpontja és letöltött adatmennyiség) közvetlenül PROMECOM Kft. internetes ÜGYFÉLSZOLGÁLATán, a www.medistance.hu, oldalon az előfizetéshez tartozó bejelentkezési azonosító és jelszó megadása után érheti el.

 

Az Eht. 157.§. (2) bekezdés szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók azoknak, akik:

 • az elektronikus hírközlési cég megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, illetőleg az Felhasználó-tájékoztatást végzik;
 • a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére;
 • a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az elektronikus hírközlési rendszer jogosulatlan vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, az ügyésznek, valamint a bíróságnak;
 • a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

 

A jelen pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket PROMECOM Kft-vel azonos titoktartási kötelezettség terheli.

 

 1. Adatbiztonság

Az adatbiztonság keretében PROMECOM Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközök üzemeltetése vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága). PROMECOM Kft. a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának a védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak mindenkor megfelelő védelmi szintet képvisel.

PROMECOM KFT. a kezelt személyes Felhasználóadatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, aminek a terjedelme igazodik az ún. “need to know” elvhez, melynek lényege, hogy kizárólag olyan terjedelmű hozzáférés engedélyezhető, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását PROMECOM Kft. meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

 

 1. Szerződésmódosítás

PROMECOM Kft. az előfizetői szerződés adatainak módosítását PROMECOM Kft. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében történő rögzítését követően csak a fentebbi 7. pontban részletezett azonosítás után jogosult végrehajtani.

 

Az előfizető az ÁSZF 7. pontjában leírt adatok rendelkezésre bocsátása mellett bármikor indoklás nélkül, az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT igénybevételével módosíthatja az adatkezelésre vonatkozó korábbi nyilatkozatait.

 

 1. Reklamációkezelés / Hibabejelentés

PROMECOM Kft. a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, kommunikációt a megkeresés formájától függően szóban a szabályzat fentebbi 6. pontjában részletezett azonosítást követően általában telefonon, míg elektronikus úton (e-mailen) és írásban az Előfizetőnek PROMECOM Kft. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében nyilvántartott egyedi azonosító számán rögzített e-mail címén vagy levelezési címén folytatja. PROMECOM Kft. elsősorban az Előfizető által PROMECOM Kft.-hoz való forduláskor használt e-mail címet vagy levelezési címet használja a válaszadásra, ha azt az előfizetőnek PROMECOM Kft. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében nyilvántartott egyedi azonosító számán rögzített e-mail címével vagy levelezési címével azonosnak találja. Amennyiben ez nem áll fenn, úgy PROMECOM Kft. kizárólag az előfizetőnek PROMECOM Kft. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében nyilvántartott egyedi azonosító számán rögzített e-mail címére vagy levelezési címére adja meg a reklamációval kapcsolatos szolgáltatói tájékoztatást az ÁSZF 12. és 13. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

 

 1. Követelés behajtás

Amennyiben az Előfizető az előfizetői szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy PROMECOM Kft. jogosult a szükséges személyes adatokat alvállalkozójának és megbízottjának előfizető azonosítás és/vagy követelés-érvényesítés céljából adatkezelés céljából átadni.

 

 1. Piackutatás

Az Előfizető hozzájárulhat ahhoz, hogy személyes, illetve egyéb adatait PROMECOM Kft. tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára továbbítsa. Az előfizető ezen hozzájárulását az előfizetői szerződés megkötésekor, vagy PROMECOM Kft. internetes ÜGYFÉLSZOLGÁLAT-án, a www.medistance.hu, www.medistance.com oldalon az előfizetéshez tartozó bejelentkezési azonosító és jelszó megadása után, vagy szóban az 5. pontban részletezett azonosítást követően feltétel nélkül bármikor módosíthatja.

PROMECOM Kft. saját üzletszerzési céljából – kizárólag az Előfizető kifejezett előzetes hozzájárulásával – kezelheti az Előfizető azonosító (név, cím, telefonszám) és az Előfizető forgalmi adatait. A hozzájárulás módosítása az előfizetői jogviszony fennállása alatt bármikor lehetséges.

Közvetlen üzletszerzés vagy tájékoztatás célját szolgáló közlés telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton nem továbbítható annak az előfizetőnek, aki úgy nyilatkozott, hogy nem kíván ilyen közlést fogadni. E rendelkezés nem érinti az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján az igénybevevőt megillető jogokat.

Az Előfizető kifejezett hozzájárulása ellenére sem lehetséges olyan közvetlen üzletszerzési célú küldemény továbbítása, amelyből nem ismerhetők fel a feladó azonosító adatai.

 

 1. Közös adatállomány (Feketelista)

Az elektronikus hírközlési szolgáltatók a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségek kijátszásának megelőzése, illetve az Eht. 118. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződéskötés megtagadásának céljából jogosultak az Eht. 157. § szerint jogszerűen kezelhető adatok köréből az Előfizető azonosításához szükséges adatokat, valamint az adatátadásnak a (3) bekezdés szerinti indokáról szóló tájékoztatást másik elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadni vagy attól átvenni, illetőleg - azzal az adattartalommal - közös adatállományt létrehozni.

PROMECOM Kft. a jelen pontban meghatározott célból csak a 129. § (6) bekezdésének b)-f) pontjában foglalt előfizetői adatokat adhatja tovább.

Az Előfizető adatai a 118. § (4) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, illetőleg abban az esetben adhatók át, illetve kerülhetnek be a közös adatállományba, ha

 • számlatartozás miatt PROMECOM Kft. a szerződést felmondta, vagy a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét az Előfizető számára részben vagy egészben korlátozta,
 • számlatartozása miatt PROMECOM Kft. bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezett az Előfizető ellen, illetve az Előfizető tartózkodási helye ismeretlen,
 • az igénylő, illetve az Előfizető kár okozása érdekében PROMECOM Kft-t megtévesztette vagy a megtévesztésére törekszik (így különösen, ha az azonosítására szolgáló dokumentum nyilvánvalóan hamis, hamisított vagy érvénytelen).

 

PROMECOM Kft. köteles az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni az adatátadás tényéről.

A közös adatállomány kezelésére, annak időtartama tekintetében a 157. § (3) bekezdését kell alkalmazni. Az adatok kizárólag a jelen pontban meghatározott célra használhatók fel.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, PROMECOM Kft. köteles haladéktalanul intézkedni az Előfizető adatainak a közös adatbázisból történő törlése iránt, és értesítést küldeni a korábban értesített PROMECOM Kft-nek és az érintett előfizetőnek a törlés tényéről.

 

Az adatállományból adatot igényelhet:

 • az elektronikus hírközlési szolgáltató kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra,
 • a 157. § (5) bekezdésben foglalt szerv, illetve hatóság,
 • bármely fogyasztó annak tekintetében, hogy a nyilvántartás milyen rá vonatkozó adatot tartalmaz.

 

A közös adatállomány létrehozása, valamint az adatkezelő és az adatfeldolgozó megbízása, valamint azok jogai és kötelezettségei tekintetében az érintetteknek írásban kell megállapodniuk.

 

 1. Egyebek

Az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy PROMECOM Kft. a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá az előfizetői érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

Az adatkezelés időtartamának lejártával az Előfizető személyes adatait PROMECOM Kft. az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

 

 1. PROMECOM KFT. adatvédelmi felelőse

 

Név: Mezei Rudolf a PROMECOM Kft. Adatvédelmi Megbízottja
Cím: 1037 Budapest, Kunigunda u. 60.
Email: help@medistance.hu, www.medistance.com

IV. számú melléklet - Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Adatvédelmi nyilatkozatot kiadó vállalkozás neve és adatai:

Cég neve: PROMECOM KFT.
Cégjegyzék száma: 01-09-161525
Adószám: 12149425-2-41
EU adószám: HU-12149425
Székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.

 

 1. Preambulum

PROMECOM Kft. ezúton tájékoztatja a MEDISTANCE Előfizetőit és felhasználóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. PROMECOM Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a MEDISTANCE használata és az elektronikus ügyintézés során az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak megfelelő és harmonizáltan az EU ajánlásaival biztonságos szinten maradjanak és ez által az állampolgárok bizalma a MEDISTANCE szolgáltatásban megingathatatlan legyen.

 1. Definíciók és rövidítések

MEDISTANCE: elektronikus adatgyűjtő és szolgáltató rendszer, amely együttesen magába foglalja a MEDISTANCE adattovábbító rendszert, web portált, mobil applikációt, az azokat kiszolgáló szervereket, az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint annak fenntartóját és üzemeltetőjét, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus regisztráció létesítésének lehetőségét;

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Egyedi azonosító: az Előfizető felhasználói neve és titkos jelszava együtt;

Felhasználó: a Szolgáltatást igénylő és használó természetes vagy jogi személy.

Előfizető: a MEDISTANCE ÁSZF 4.2. pont szerint regisztrált előfizetője;

Előfizetői adat: a MEDISTANCE Előfizetőjére vonatkozó, általa a MEDISTANCE szolgáltatás használatával a Weboldal/Applikációra feltöltött, vagy ott kézzel rögzített adat, egészségügyi érték, információ, megjegyzés;

Kapcsolati azonosító: az Előfizető és a címzett szervezet adataiból egyirányú leképezési eljárással képzett, az egyértelmű azonosítást lehetővé tevő azonosító, amely nem visszafejthető és adatok összekapcsolására nem alkalmas;

 

 

 1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

2.1. Az adatok kezelője és az adatok feldolgozója PROMECOM Kft., amely működteti a MEDISTANCE szolgáltatást.

 

 1. Az adatkezelés célja

3.1. A személyes adatok kezelésének célja:

 • az Előfizető MEDISTANCE szolgáltatás használatához kapcsolódó azonosítása;
 • a MEDISTANCE szolgáltatás technikai működtetése;
 • illetéktelen személyek Személyes adatokhoz - különösen Előfizetői adatokhoz - való hozzáférésének megakadályozása.

3.2. Az adatkezelés a 3.1 pont szerinti célból is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a Személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az adatkezelési cél megvalósulásával egyidejűleg a Szolgáltató a személyes adatokat törli, illetve az adatoknak az Előfizető személyével való kapcsolatba hozhatóságát végérvényesen megszünteti.

 

 1. A kezelt személyes adatok

4.1. Nem kerül sor Személyes adatok rögzítésére az MEDISTANCE internetes felületén nyújtott információs szolgáltatások igénybevétele során.

4.2. MEDISTANCE regisztráció és azonosítás

4.2.1. A MEDISTANCE Előfizető regisztráció létesítése során az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő adatok kerülnek rögzítésre:

Előfizető személyére vonatkozólag: e-mail cím, jelszó, Előfizető család neve, kereszt neve,

Számla fizetőjére vonatkozólag: vállalkozás neve, ország, irányítószám, város, közterület, házszám, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, postázási név, postázási adatok ország, postázási adatok irányítószám, postázási adatok város, postázási adatok közterület, postázási adatok házszám

Jelszó: a regisztrációkor az Előfizető által képzett (megadott), az egyedi azonosító részét képező jelszó; mely: az Előfizető számára kiadott egyszer használható kód (jelszó), az Előfizető általi első bejelentkezést követően pedig az Előfizető által képzett egyedi azonosító részét képező jelszó olyan lenyomata, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani (ún. hash-elt kód); az Előfizető azonosító adataiból matematikai módszerrel képzett olyan kód, amely egyedi, ám amelyből az Előfizető személyazonossága, valamint a képzéshez használt személyes adatok nem állapíthatók meg, de alkalmas az azonosság ellenőrzésére (azaz a kapcsolat csak egyirányú, de a szükséges biztonsággal egyértelmű).

4.2.2. A Felhasználó által vásárolt Szolgáltatáscsomag használatbavételének megkönnyítése érdekében a MEDISTANCE szolgáltatáscsomag kiskereskedelmi értékesítésekor az értékesítési ponton az Előfizető előzetes regisztrációja érdekében az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő adatok kerülhetnek rögzítésre:

Előfizető személyére vonatkozólag: Előfizető e-mail címe, Előfizető család- neve, keresztneve, Előfizető mobiltelefon hívószáma.

Az előregisztráció alkalmával rögzített Személyes adatot Szolgáltató kizárólag a Felhasználót a Szolgáltatásra való regisztráció folyamatában támogató információ átadás, üzenetküldés céljaira használja.

 

4.3. MEDISTANCE szolgáltatás használata

4.3.1. Amennyiben az Előfizető a MEDISTANCE Szolgáltatás igénybevételével küld mérési adatot (Előfizetői adat), vagy üzenetet a Szolgáltatónak, az üzenet küldése a minden esetben titkosítva történik.

4.3.2. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos Weboldal/Applikáción keresztüli módosítások és ügyintézés esetén kizárólag az alábbi (részben személyes) adatok kerülnek automatikusan tárolásra (naplózásra) az Előfizető tájékoztatáshoz való jogának érvényesülése, a továbbítások utólagos rekonstruálhatósága érdekében: feladó viselt neve; Előfizető neve, és azonosítója, a továbbított szöveg és/vagy dokumentum (továbbiakban együttesen dokumentum); a küldés időpontja.

4.3.3. Az előfizetői szolgáltatás használata során az Előfizető által rögzített vagy a Szolgáltatás igénybevételével feltöltött Előfizetői adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás megvalósulásának mértékéig továbbítja és tárolja, de azokat más célból nem kezeli.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

5.1. A 4.2. pontban meghatározott adatkezelés az Eht, rendelkezésén (157. §, 158. § és 160§ pontjain) alapul.

5.2. Az elektronikus dokumentumban foglalt adatok, valamint az MEDISTANCE rendszer által naplózott adatok szolgáltatását törvény írja elő, vagy azok szolgáltatása önkéntes, azok kezeléséhez adott hozzájárulást - mint az Előfizető által kezdeményezett eljárás lefolytatásához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulást – az Előfizető az MEDISTANCE igénybevételével adja meg.

Szerződés megszűnése esetén PROMECOM Kft.:

- csak az előfizetői szerződéshez kapcsolódó adatokat a magyar jogszabályoknak megfelelően 5 évig tárolja.

- az Előfizető részéről kezdeményezett szolgáltatási szerződés megszűnése esetén, a szerződés megszűnésének napján törlésre kerülnek az előfizetői szerződésen kívüli adatok.

- ha PROMECOM Kft. rendkívüli felmondással szünteti meg a szerződést, úgy az előfizetői szerződésen kívüli adatok 30 napig kerülnek tárolásra.

 

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése

6.1. A 4.2 pont szerinti kezelt adatok - mind a természetes személyazonosító adatok, mind az Előfizető egyedi azonosítója - az MEDISTANCE megszüntetését követően automatikusan és haladéktalanul törlésre kerülnek. Nem kerül törlésre az Előfizető személyazonosító adataiból egyirányú leképezéssel képzett egyedi kód, amely azonban a többi adat törlése folytán az Előfizetővel nem hozható kapcsolatba, amíg az Előfizető új MEDISTANCE nyitásával egyidejűleg nem adja meg újra a már törölt személyazonosító adatait.

6.1.1. Az egyszer használható kód (jelszó) az egyedi azonosító képzéséig, míg a Vendégeknek küldött üzenetben található csatolt fájl link (URL) érvényességi idejéig (7 napig) kerül tárolásra; ezt követően automatikusan törlésre kerül.

6.2. A kapcsolat felvételekor képzett tranzakciós azonosító a kapcsolat bontása után automatikusan és haladéktalanul törlésre kerül.

6.3. Az adatok törlésre kerülnek továbbá az Előfizető 8.3 pont szerinti törlésre irányuló kérelme esetén, valamint ha azok kezeléséről bíróság vagy az adatvédelmi biztos megállapítja, hogy jogellenes, és elrendeli a törlésüket.

6.4. Nem kerül sor az adatok törlésére a 6.1.–6.2. szerinti időpontban, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van.

6.5. Az adatok törlésekor azok a biztonsági mentésekből nem kerülnek törlésre, azonban a következő biztonsági mentésben az e pont alapján törölt adat már nem szerepel. A biztonsági mentéseket három mentési ciklusra visszatekintve őrizzük. A biztonsági mentésben tárolt adatok kizárólag az adatbiztonsági szabályzat szerint, az adatvesztéseket követő helyreállítás érdekében kerülnek szükség esetén felhasználásra.

 

 1. Adatszolgáltatások

7.1. Személyes adatok - így különösen Előfizetői adatok - továbbítására kizárólag az érintett hozzájárulása, illetve kivételesen a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.

7.2. Az erre törvény szerint jogosult hatóság részéről érkező, adattovábbítás iránti megkeresés teljesíthetőségét a törvény alapján gondosan mérlegeljük.

7.3. Az Előfizető jogosult tájékoztatást kérni: az adattovábbításokról; az adattovábbítások címzettjéről; a továbbított adatok köréről; az adattovábbítások céljáról. A tájékoztatás értelemszerűen nem vonatkozik a titkos adatgyűjtés törvényben meghatározott eseteire.

7.4. Az anonimizált – természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható – adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához az érintett hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek az érintett hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más célra.

 

 1. Az Előfizetők jogainak gyakorlása

8.1. Tájékoztatás-kérés

8.1.1. Az Előfizető jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről, ideértve a 7.3 pont szerinti tájékoztatás-kérést is. PROMECOM Kft. a tájékoztatási kötelezettségét a Szolgáltató útján teljesíti, aki az Előfizető kérésére tájékoztatást ad az Előfizető általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg a rá vonatkozó adatokat, mely hatóság felé és mikor történt továbbítás az MEDISTANCE rendszeren keresztül. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.1.2. Az előző bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatással felmerült költségekkel arányos költségtérítés szabható ki. A költségtérítés visszatérítésre kerül, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

8.1.3. Az érintett e joga kizárólag törvényben foglalt esetekben korlátozható. A tájékoztatás ilyen - például bűnüldözési vagy nemzetbiztonsági - okból való megtagadása esetén az érintett nem kap felvilágosítást.

8.1.4. Az Előfizető a rögzített, 4.2 pontban meghatározott adatok közül a természetes személyazonosító adatait az MEDISTANCE internetes felületén is megtekintheti, ellenőrizheti.

8.2. Helyesbítés

Az Előfizető bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az Előfizető saját maga elvégezheti a MEDISTANCE rendszerében az erre kialakított webes felületen keresztül. Az e-mail címet az Előfizető maga köteles az adatkarbantartásra szolgáló felületen folyamatosan karbantartani.

8.3. Töröltetés

8.3.1. Az Előfizető jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését. A 4.2 pont szerinti adatok törlése az Előfizető szolgáltatási profiljának megszüntetésével, a 4.3 , 4.4, valamint 4.5 pont szerinti adattovábbítási naplózás adatai törlésének kezdeményezése a 8.5 pont szerinti elérhetőségeken keresztül benyújtott kérelemmel lehetséges.

8.3.2. Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben azokra jog vagy jogos érdek érvényesítése, valamely jogvita eldöntése érdekében igazoltan szükség van, illetve ha törvény alapján az adatkezelés kötelező, ezért a kérés nem teljesíthető. Az elutasítás okáról az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatjuk, a döntés a 9.1.3 pont szerint megtámadható.

8.4. Tiltakozás

8.4.1 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

Ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve

Ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

8.4.2. Az adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.

8.4.3. A 8.4 pontban foglalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni az adatalany hozzájárulásának visszavonásával kapcsolatos eljárásban is.

 

 1. A jogok érvényesítése

9.1. Adatvédelmi megbízott

9.1.1.PROMECOM Kft. részéről adatvédelmi megbízott kerül kijelölésre. Az adatvédelmi megbízott olyan személy, aki felsőfokú végzettséggel, számítástechnikai ismeretekkel, továbbá az adatvédelem terén gyakorlattal rendelkezik, és egyébként is alkalmas a feladat ellátására.

9.1.2. Bárki az adatvédelmi megbízotthoz fordulhat, ha

 1. véleménye szerint adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve
 2. egyébként jogszabályba ütköző adatkezelést észlel.

Az adatvédelmi megbízott e bejelentések vizsgálatát köteles haladéktalanul megkezdeni és a vizsgálatát záró döntését 15 napon belül meghozni.

9.1.3 Amennyiben az érintett az adatvédelmi megbízott döntésével nem ért egyet, úgy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

9.1.4. A Szolgáltató (adatfeldolgozó) részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott:

Név: Mezei Rudolf PROMECOM Kft. Adatvédelmi Megbízottja
Cím:1037 Budapest, Kunigunda útja 60..
Email: help@medistance.hu, www.medistance.com

A Szolgáltató az érintett egyes jogainak gyakorlását a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.

9.1.5.PROMECOM Kft. mint adatkezelő részéről az érintett jogainak gyakorlása érdekében kijelölt kapcsolattartója az adatvédelmi megbízott. Az érintett egyes jogainak gyakorlását PROMECOM Kft. a személyazonosság megfelelő igazolásához kötheti.

9.2. Adatvédelmi biztos

Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. Az adatvédelmi biztos eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.obh.hu címen található.

9.3. Bírósági jogérvényesítés

Bárki, ha úgy érzi, az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, az adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A pert PROMECOM Kft. székhelye szerint területileg illetékes bíróságon lehet megindítani.

 

 1. Adatbiztonság

10.1. Az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének jelen pontban meghatározott technológiai támogatását is jelenti.

10.2. A személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon történik, emellett a Szolgáltató egyébként is megteszi a szükséges technológiai és szervezési intézkedéseket az Előfizető adatainak elvesztése, más célra való használata, engedély nélküli megismerése, kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen. Az adatállományokhoz történő hozzáférés teljeskörűen és megváltoztathatatlanul naplózott.

10.3. A Szolgáltató

Gondoskodik arról, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban keletkező és a Szolgáltató által tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelési céljával összefüggésben férjenek hozzá;

Gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről;

Az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is;

Biztosítja, hogy az MEDISTANCE azonosító adatai közvetlen hálózati úton ne legyenek elérhetőek és az MEDISTANCE regisztrációs adatbázisának feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges.

10.4. Az egyszer használható kódot, valamint egyedi azonosítóhoz tartozó jelszót a MEDISTANCE olyan formában tárolja, amely kizárólag a kód helyességének ellenőrzésére alkalmas, (ún. hash-elt kód), az eredeti információt nem tartalmazza.

10.5. Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

10.6. A Szolgáltató egyebekben a belső Számítógépes Infrastruktúra Szabályzatban foglalt módon gondoskodik a személyes adatok informatikai védelméről, az adatok 10.1. pont szerinti sérülésének megakadályozásáról.

 

 1. Egyéb szabályok

11.1. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, elsősorban automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

11.2. A Szolgáltató nem felelős az egyes előfizetők általi adatkezelési cselekményekért, csak a saját hatáskörben végzett adatkezelésekért.

11.3.PROMECOM Kft. egyes karbantartási, rendszerfelügyeleti és támogatási feladatok ellátásához, adattároláshoz a Szolgáltatón kívül más adatfeldolgozót is igénybe vehet. A feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet, ezt azonban csak a Szolgáltató közvetlen személyes felügyelete mellett teheti.

11.4.PROMECOM Kft. az adatkezelési tevékenysége során az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

11.5. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséről – PROMECOM Kft. egyetértésével – belső adatvédelmi szabályzatot alkalmaz. A szabályzatot rendszeresen felülvizsgálja, emellett jogosult az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre frissíteni, az Előfizetők külön értesítése nélkül is. Amennyiben a módosítás új, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelést intézményesít, az Előfizető figyelmét külön fel kell hívni erre a körülményre; az MEDISTANCE figyelmeztetést követő használata a módosult feltételek elfogadásának minősül. A Szolgáltató az MEDISTANCE internetes felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozatot jeleníti meg, de kérésre tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.

11.6 Az adatkezelési nyilatkozat hatályos a keltezés napjától.

V. számú melléklet - Biztonságtudat

 1. Biztonságtudat

A reális biztonságtudat első feltétele, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az általunk kezelt adatok milyen értéket képviselnek számunkra, vagy a bűnözés számára.

A veszély nem ismerete hamis biztonságtudatban tart, magabiztosak vagyunk, ám a baj bekövetkeztekor pánikba esünk.

Az Internet minden használójának – így a MEDISTANCE elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevevőjének is – a rendszer használatakor tudomással kell bírnia az internetes kapcsolat biztonságtechnikai és egyéb veszélyeiről.

Jelen dokumentumban szeretnénk felhívni a figyelmet szolgáltatásaink biztonságos, körültekintő használatára.

A MEDISTANCE szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban számos olyan védelmi intézkedést valósítottunk meg, amelyek az Önök biztonságát szolgálják. Emellett azonban az Ön közreműködésére is feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a rendszer használatából eredő kockázatot minimálisra tudjuk csökkenteni.

 

 1. Adatvédelem

Kérjük, olvassa el honlapunkon található Adatvédelmi Nyilatkozatot, melyben kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

 

 1. A számítógép, mobil készülékek védelme

Javasoljuk, hogy a szolgáltatás igénybevételekor és általában az Internet használatakor a számítógépe, mobil készüléke védelme érdekében a lehető legnagyobb gondossággal járjon el; az esetleges vírusfertőzések ellen védje számítógépét, mobil készülékét víruskeresőkkel és vírusirtókkal, betörési kísérletekkel szemben védje számítógépét tűzfalakkal.

A vírusok károsíthatják számítógépét, mobil készülékét, tönkre tehetik a tárolt adatokat, de sajnos az sem kizárt, hogy bizalmas adatait, valamint a használat során alkalmazott kódokat illetéktelenek részére juttatják el, amelyekkel vissza is élhetnek.

Bármely, az Internetről letölthető szoftver tartalmazhat vírust. Egy email tartalmazhat olyan csatolmányt, mely vírusos. Győződjön meg róla, hogy van vírusellenőrző a számítógépén, mobil készülékén, amely a csatolmányokat is szűri. Napról napra újabb vírusok születnek, ezért tényleg érdemes a legújabb verziót használni, és naponta frissíteni a vírusdefiníciókat. Amint új vírusokat fejlesztenek, új megoldásokat kell találni eltávolításukra.

Amikor Ön hatásos biztonsági védelem nélkül lép ki az Internetre, behatolhatnak az Ön számítógépébe illegálisan, akár az Ön tudta nélkül is. Az Interneten folyamatosan elérhetőek és akár ingyenesen letölthetők díjmentesen használható tűzfalak, melyek megfelelő vélelmet nyúlhatnak a behatolók, DoS-támadások, kíváncsiskodó spyware programok, trójai programok ellen.

A magasabb szintű biztonság elérése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen töltse le az Ön által használt operációs rendszerhez, böngészőhöz elérhető biztonsági frissítéseket, javító verziókat illetve, hogy az alkalmazott böngésző adatbiztonsági beállításait lehetőség szerint a szükséges legnagyobb biztonságot garantáló szintre állítsa be. Ebben az esetben a program figyelmezteti Önt minden, a böngésző használata során potenciálisan kárt okozó tartalom megnyitása előtt. A biztonság tovább növelhető, amennyiben leállítja a számítógépén futó nem szükséges alkalmazásokat.

 

 1. Előfizetői azonosító és jelszó kezelése

Az Ön azonosítása a rendszerben Előfizetői azonosítójával és jelszó segítségével történik, ezért alapvetően fontos, hogy ezt a két érzékeny adatot senki más számára ne tegye megismerhetővé.

Jelszavát még a mégoly megbízható ismerősének se árulja el!

A szolgáltatáshoz érvényes jelszavát sem a hatóságok, sem munkatársaink nem kérhetik Öntől!

Igyekezzen megjegyezni jelszavát! A legjobb, ha egyáltalán nem írja le sehova sem, ha mégis ezt teszi, akkor kérjük, hogy:

 • semmiképpen se legyen nyilvánvaló, hogy mire használatos a leírt karaktersor;
 • jelszavát tárolja biztonságos helyen.

A rendszer nem kényszeríti ki a nagy rendszerességgel történő jelszóváltoztatást, de javasoljuk, hogy jelszavát a minél nagyobb biztonság elérése érdekében rendszeresen, legalább havonta változtassa meg.

 

 1. A szolgáltatás nyilvános helyen való használata

Lehetőség szerint tartózkodjon a mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen (pl. Internet kávézó stb.) történő használatától.

Amennyiben mégis így veszi igénybe szolgáltatásunkat, a rendszerben megvalósított védelmi intézkedések mellett szükség van az Ön közreműködésére is. Ebben az esetben – ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek az Ön által használt számítógéphez – az alábbi biztonsági lépéseket javasolt végrehajtani:

A szolgáltatás Bejelentkezés funkciója lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy a kijelentkezésig a tranzakciós, illetve a lekérdezés képernyőkön a titkos jelszót ne kelljen minden esetben megadnia. Fontos! Ha nyilvános helyen használja az internetes szolgáltatásunkat, e kényelmi funkció igénybevételét nem javasoljuk, minden esetben a tranzakciónkénti azonosítás szükséges.

A HTML technológiából adódó sajátosságok miatt az Előfizető által látogatott oldalak tárolásra kerülnek a számítógép Temporary Internet Files (ideiglenes internetfájlok) könyvtárában. A böngészők alapértelmezés szerinti beállítása mellett ez minden HTML alapú internetes oldal esetében, így a MEDISTANCE szolgáltatás használatakor is megtörténik. Amennyiben Ön szolgáltatásunkat nem a saját gépén veszi igénybe, javasoljuk, hogy a böngészőben ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását, ha ezt nem tudja letiltani, akkor inkább ne használja az ilyen nyilvános gépeket.

Ellenőrizze, hogy senki sem figyeli jelszava és kódszava megadásakor és semmilyen körülmények között ne hozza nyilvánosságra őket. Amennyiben úgy érzi, hogy illetéktelen személyek megtudták jelszavát, változtassa meg a rendszerünkön keresztül.

Ne hagyja sohasem őrizetlenül azt a számítógépet, mobil készülékét, ahol éppen folyamatban van a MEDISTANCE használata!

 

 1. A szolgáltatás használatának befejezése

Fontos, hogy a szolgáltatást minden esetben a KILÉPÉS gomb alkalmazásával, ne pedig a böngésző ablak bezárásával hagyja el! Ez esetben a bejelentkezéskor létrehozott titkosított kapcsolat véglegesen és biztonságosan megszakításra kerül.

Amennyiben Ön szolgáltatásunkat mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen használta és a bejelentkezés során engedélyezte az Ideiglenes internet file-ok tárolását, javasoljuk, hogy a Kilépést követően törölje böngészőjében az Ideiglenes internet file-ok könyvtár tartalmát. A törlés a különböző böngészők esetében máshogy történik, a leggyakrabban használt böngészők esetében ennek módja a következő:

Internet Explorer: Eszközök (Tools) / Internet beállítások (Internet options) oldalon Ideiglenes Internet file-ok (Temporary Internet files) File-ok törlése (Delete files) opciót választva.

Opera: File / Preferences oldalon History and Cache opciót választva Disc cache Empty now funkcióval.

Mozilla: Edit / Preferences oldalon Advanced / Cache opciót választva Clear Cache funkcióval.

Google Chrome: Preferences oldalon History (Előzmények) / Clear browsing data (Böngészési adatok törlése) / opciót választva

Természetesen akkor, ha szolgáltatásunkat olyan számítógépről veszi igénybe, mely az Ön ellenőrzése alatt áll, az említett biztonsági lépések alkalmazása nem feltétlenül indokolt, de mindenképpen ajánlott.

 

 1. Social engineering

A social engineering az emberek természetes, bizalomra való hajlamának kihasználása. Hackerek vagy akár egyszerűen rossz szándékú emberek is gyakran használják ezt a módszert a számítógépekhez való illetéktelen hozzáférésre és információk megszerzésére.

A social engineering nem a hardver, a szoftver vagy a hálózat hibáit, hanem az emberi természet gyengeségeit használja ki a számítógépek feltörésére. Alkalmazásával bárki, aki csak minimális hackelési képességekkel is rendelkezik, behatolhat egy biztonságosnak tartott rendszerbe, majd hozzáférhet, módosíthatja vagy akár törölheti az ott tárolt adatokat. A legjellemzőbb ilyen jellegű bűncselekmények körébe az "adathalászat" tartozik, amelynél a csalók különböző eszközökkel (például telefonhívás, e-mail) ráveszik a gyanútlan Előfizetőt, hogy árulja el jelszavát, adjon meg bizalmas adatokat, illetve számítógépén töltsön le, indítson el kormányzati elektronikus ügyintézésnek látszó alkalmazást az elektronikus üzenetben kapott link segítségével. A billentyűzetet figyelő programok láthatatlanul regisztrálják, hogyan használjuk a klaviatúrát, milyen banki jelszavakat, kódokat ütünk be. E figyelőprogramok észrevétlenül juthatnak be a személyi számítógépekbe, ami azonban nem jelenti azt, hogy teljesen védtelenek lennénk velük szemben. A kockázat teljes megszüntetése nem lehetséges, de jelentősen csökkenthető, ha Ön követi az alábbi tanácsokat:

Soha ne válaszoljon MEDISTANCE e-mailekre, úgy hogy az a hozzáférésével kapcsolatos bizalmas információkat kelljen megadnia!

Soha ne nyisson meg elektronikus levélben található mellékletet, mielőtt nem vizsgálja át alaposan vírus- és kémirtó program segítségével!

Telefonos megkereséskor soha ne adjon meg bizalmas információkat! Előfordulhat, hogy telefonon megkeresik Önt, azzal, hogy bizalmas adatokat szeretnének kapni, hivatkozhatnak jelszócserére, karbantartásra, stb. a személyes hozzáféréséhez tartozó jelszót csak Önnek szabad tudni. A rendszergazdáknak vagy karbantartó technikusoknak nincs szüksége a jelszavára, hiszen rendelkeznek saját azonosítóval, ami olyan rendszerjogokat biztosít számukra, hogy az Ön jelszava nélkül is mindent el tudnak intézni. Ha egy rendszergazda a jelszava után érdeklődik, legyen gyanakvó! Semmi esetre se adja meg Előfizető nevét és jelszavát!

Keltsen Önben gyanút, amennyiben olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy a MEDISTANCE szolgáltatáshoz használt adatait illetéktelenek megszerezték, és arra kérik, hogy vegye fel ÜGYFÉLSZOLGÁLAT-unkkal a kapcsolatot a megadott telefonszámon. Ezt sose tegye meg, helyette haladéktalanul értesítsen minket az help@medistance.hu, www.medistance.com e-mail címen, vagy a 06-1-453-7122-es (nemzetközi +36-1-453-7122) telefonszámon.

A telefonos adatlopás ellen kellő óvatossággal, az elektronikus adatlopás ellen a legfrissebb vírusirtó, tűzfal és anti-kém programok együttes alkalmazásával és azok folyamatos frissítésével védekezhet a legjobban. Mindez azonban csak akkor segít, ha az operációs rendszert is frissíti, és lehetőség szerint kikapcsolja a nem kívánt szolgáltatásokat.

A MEDISTANCE tehát csak kizárólagosan, más oldalakat nem látogatva, a címet mindig a böngészőbe beleírva, vagy a "Kedvencek" menüpontból használja, vagy csak olyan elektronikus levélből, amiben biztos, hogy a MEDISTANCE tartalmi oldalára viszi öt. Utóbbiakban a bűnelkövetők esetenként olyan internet-címeket adnak meg, amelyek alig térnek el a valós címtől, ezért megtévesztők. A MEDISTANCE kapcsolódás előtt célszerű egy frissített vírus- és kémirtó programot elindítani.

Szolgáltatásunk használata során - a bejelentkezést megelőzően -, kérjük, győződjön meg arról, hogy számítógépe a megfelelő szerverrel kommunikál! Ehhez az alábbiakat kell ellenőriznie:

A honlap címe: http://www. Medistance.hu, www.medistance.com. Mielőtt bármilyen érzékeny adatot kiadna magáról, győződjön meg róla, hogy az internetes kapcsolata biztonságos, a cím https-sel kezdődik (kivétel, amikor nem ilyen típusú a szolgáltatási csomag), és ezt a böngésző jobb alsó részen megjelenő kis lakat is jelzi.

 

VI. számú melléklet - InternetHasználati Etikai Kódex

Az előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Rendeltetésellenes használatnak minősül különösen az előfizető, és a szolgáltató választása szerint az ÁSZF 11. illetve 12. pontokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja magával az alábbi magatartások tanúsítása:

A szoftver nem rendeltetésszerű felhasználása: olyan szoftver, vagy berendezés alkalmazása, amely lehetővé teszi a folyamatos kapcsolatot a modemes szolgáltatás esetében, azaz automatikus ping programok alkalmazása.

 

 1. Előfizetés:

Az előfizető nem használhatja fel a szolgáltatás keretében igénybe vett honlapját olyan anyag közzétételére, amelyet Szolgáltató saját belátása szerint törvénytelennek, erkölcstelennek vagy kifogásolhatónak ítél. Jelen feltételek vonatkozásában az "anyag" magában foglalja a kommunikáció minden formáját, ideértve az elbeszélő leírásokat, grafikát (például a fényképeket, illusztrációkat, képeket, rajzokat, logókat, stb.), futtatható programokat, videó felvételeket, illetve hangfelvételeket. Semmilyen "CSAK FELNŐTTEKNEK" szánt anyag nem tárolható, illetve nem jeleníthető meg az előfizető web hosting szolgáltatás keretében nyújtott honlapján.

Amennyiben az előfizető úgy véli, hogy a honlap kérdéses természetű, kérjük, lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval, mielőtt a szolgáltatást igénybe veszi, így módunkban áll megvitatni az előfizető terveit és szándékait. Felvilágosításért az előfizető a help@oncollab.hu címhez fordulhat.

 

 1. Illegális felhasználás:

A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely szándékosan vagy szándékon kívül ellentétes bármely vonatkozó jogszabállyal, illegális alkalmazásnak minősül. Ilyen tevékenység például különösen szoftverek illegális példányainak felhelyezése a szolgáltató hír szerverére (news), illetve ilyen szoftverek terjesztése az előfizető web-helyéről.

 

 1. Fenyegetések:

A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely testi sértéssel fenyeget, illetőleg annak elkövetésére, rongálásra bújt fel, illetve gyűlöletet kelt a társadalom bármely csoportjával szemben. Ez a magatartásforma magában foglalja a másokkal folytatott kommunikációt, melynek szándéka a társadalomellenes tevékenység tervezése.

 

 1. Zaklatás:

A szolgáltatás igénybevétele olyan anyag továbbítására (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely más Előfizetőt vagy a társadalom más tagját zaklatja.

 

 1. Kiskorúaknak okozott sérelem:

A szolgáltatás felhasználása kiskorúaknak okozott sérelem előidézésére vagy annak megkísérlésére, ideértve különösen a gyermek pornográfiát vagy szexuális tolakodást bűntető feljelentést vonhat maga után.

 

 1. Hamisítás és más személy színlelése (megszemélyesítése):

A hálózati azonosító fejlécek és információk félrevezető vagy megtévesztő szándékkal történő kiegészítése, eltávolítása vagy megváltoztatása, illetve valamely személy színlelése hamis fejléccel vagy egyéb azonosító információval.

 

 1. E-mail/Hírözön:

Rosszindulatú szándék más Előfizető elektronikus posta szolgáltatásának vagy hír média alkalmazásának megakadályozására.

 

 1. E-mail/Üzenethamisítás:

A szolgáltatásból származó, vagy azon keresztülhaladó bármely elektronikus küldemény üzenet fejlécének részben vagy egészben történő meghamisítása.

 

 1. Kéretlen reklámok, kereskedelmi e-mail/ Önkényes tömeg e-mail (SPAM) küldése:

A szolgáltatás felhasználása bármilyen kéretlen reklám, kereskedelmi vagy egyéb tömeges e-mail továbbítására.

 

 1. A USENET SPAM alkalmazása:

A szabályokat és előírásokat megszegő, bármely hírcsoportnak vagy levelezési lista alapszabályának ellentmondó üzenetek vagy reklámok postázása. A hírcsoport vagy levelező lista szabályai által elfogadható, vagy a címzett által igényelt kereskedelmi üzenetek megengedettek.

 

 1. Jogosulatlan hozzáférés:

A szolgáltatás igénybevétele mások hozzáféréséhez történő hozzáférésre, vagy annak megkísérlésére, illetőleg a Szolgáltató vagy más személy számítógép szoftver vagy hardver, elektronikus kommunikációs rendszerének vagy telekommunikációs rendszerének biztonsági rendelkezésein történő feltörésére vagy annak megkísérlésére történő alkalmazása, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás adatok károsulását vagy veszteségét eredményezte-e.

 

 1. Szerzői jog, Szabadalom, Védjegy, Üzleti titok, vagy Szellemi tulajdon jogának megsértése:

A szolgáltatás igénybevétele bármilyen anyag átvitelére (e-mailen, feltöltéssel, vagy bármely más módon), amely valamely szabadalom, védjegy, üzleti titok, szellemi tulajdon vagy harmadik fél bármilyen más egyéb személyhez fűződő jogának megsértését eredményezi, különös tekintettel a szerzői jog által védett anyagok engedély nélküli másolására, a magazinokból, könyvekből vagy egyéb szerzői jog által védett forrásból származó fényképek digitalizálására és megosztására, valamint a szerzői jog által védett szoftverek engedély nélküli átadására. Az ilyen esetekben a szolgáltató az ÁSZF 12. pontban leírt eljárást folytatja le.

 

 1. Személyes adat gyűjtése:

A szolgáltatás igénybevétele harmadik fél személyes adatainak gyűjtésére vagy annak megkísérlésére a harmadik fél tudomása és beleegyezése nélkül. Bármely Előfizető, aki a fenti rendelkezést megszegi, a megfelelő hatósághoz kerül bejelentésre.

 

 1. Hálózati zavar okozása vagy ellenséges tevékenység folytatása:

A szolgáltatás igénybevétele bármely olyan tevékenységre, amely hatással lehet más Előfizetők vagy rendszerek által történő Internet szolgáltatás igénybevételére. Ilyen tevékenység különösen az "szolgáltatás megtagadás" (DOS, Denial Of Service) és az "elosztott szolgáltatás megtagadás" (DDOS, Distributed Denial Of Service) támadások más hálózati hostok vagy egyéni Előfizetők ellen. Más hálózati Előfizetők, szolgáltatások vagy berendezés zavarása vagy akadályoztatása. Az előfizető felelős saját hálózatának biztonságos konfigurálásáért. Az előfizető semmilyen tevékenységgel, illetőleg annak hiányával nem engedheti, hogy mások saját hálózatát illegális vagy helytelen módon igénybe vehessék. Az előfizető semmilyen tevékenységgel illetőleg annak hiányával nem engedheti saját rendszerének olyan módon történő konfigurálását, hogy az módot adjon harmadik fél által történő illegális vagy helytelen alkalmazásra. A szolgáltató nem tolerálja egyetlen előfizető mások Internet hozzáféréshez történő hozzáférésre, illetőleg más rendszerek biztonsági intézkedésein történő áthatolásra tett kísérletét sem, tekintet nélkül arra, hogy a behatolás okozott-e adat károsulást vagy veszteséget. Az előfizető tudomásának hiánya az ő berendezéséből származó ilyen tevékenységről nem mentesíti az előfizetőt a felelősség alól, és a szolgáltatás felfüggesztésre kerül a jogsértés orvoslásáig.

 

 1. Megtévesztés:

Magában foglalja a szándékos megtévesztést vagy félrevezető állításokat, írásos anyagokat, vagy tevékenységet, melynek célja a címzett által az ilyen állítások, írásos anyagok vagy tevékenységek értelmében történő cselekvés

 

 1. Csalárd tevékenység:

A szolgáltatás igénybevétele csalárd ajánlatok tételére termékek, tételek vagy szolgáltatások eladásával vagy megvásárlásával kapcsolatban, illetőleg bármilyen pénzügyi csalás, mint például "piramis játék", vagy egyéb lánc játékok elősegítése.

 

 1. Vírusok és ellenséges szoftverek terjesztése:

Minden olyan szoftver szándékos terjesztése, amely más személyeknek, adatoknak és/vagy komputer rendszereknek kárt, zaklatást vagy kellemetlenséget okoz és/vagy erre törekszik.

 

 1. A szolgáltatás viszontértékesítése:

A szolgáltatás újra értékesítése erre vonatkozó kifejezett írásbeli engedély hiányában.

 

 1. Hálózati és személyi biztonság megsértése:

A rendszer vagy hálózati biztonságot megszegő Előfizetőket büntetőjogi és/vagy polgárjogi felelősség terheli. A szolgáltató teljes mértékben együttműködik más rendszerek vagy hálózat biztonságának megszegésének kivizsgálásában, és együttműködik a megfelelő hatóságokkal a feltételezett bűnügyi törvénysértések kivizsgálásában. Az Előfizető azonosítás, vagy bármely host, hálózat vagy előfizetés biztonságának kijátszására tett minden kísérlet (például: adatokhoz történő hozzáférés jogosultság nélkül, szerverre vagy előfizetésre történő bejelentkezés vagy annak használata erre vonatkozó kifejezett jogosultság nélkül, valamint más hálózatok biztonságának szondázása, stb.) rendeltetésellenes használatnak minősül. A biztonsági rendszerek feltörésére kialakított eszközök használata, (például jelszó kitaláló, vagy hálózati szondázó programok, stb.), és ezek terjesztése rendeltetésellenes használatnak minősül.

 

 1. Hálózati teljesítmény túlzott lekötése:

A szolgáltatás nyújtása osztott erőforrások alapján működik. A hálózati erőforrások túlzott használata, vagy helytelen alkalmazása az egyik Felhasználó által negatív hatással lehet az összes többi Felhasználóra. A hálózati erőforrások helytelen igénybevétele olyan módon, hogy az káros hatással bírjon a hálózati teljesítményre rendeltetésellenes használatnak minősül.

A források túlzott igénybe vétele nem megengedett, ideértve a CPU időt, memóriát, lemez területet és csatlakozási időt. Az előfizető nem alkalmazhat forrás-intenzív programokat, amelyek hátrányosan befolyásolják a többi ügyfelet, illetve a szolgáltatói rendszerek vagy hálózatok teljesítményét. A szolgáltató fenntartja a jogot az ilyen tevékenységek megszűntetéséhez vagy korlátozásához. Ez különösen vonatkozik a szolgáltató szerverén folyó felügyelet nélküli folyamatokra.

Az előfizető egy időben, egyszerre csak annyi kapcsolatot hozhat létre előfizetéséről a szolgáltató hálózatára, amennyit a szolgáltatóval kötött szerződése lehetővé tesz.

Az előfizető nem nyújthat hálózati szolgáltatásokat az előfizetői hozzáférésről (például, az előfizető nem használhatja előfizetését ftp vagy web szerver működtetésére), kivéve, ha az előfizető előfizetésének típusa ezt kifejezetten lehetővé teszi.

 

 1. Internet Relay Chat:

Bár a szolgáltató nem biztosít technikai támogatást az Internet Relay Chat (IRC) használatához, az előfizető használhatja előfizetését a szolgáltató vagy harmadik fél által fenntartott IRC szerverekhez és hálózatokhoz történő csatlakozásra. Az ilyen lehetőség igénybe vételekor Az előfizető vendég, így nem végezhet olyan tevékenységet, amely zavarhatja más ügyfelek IRC-hez történő hozzáférését.

Az előfizető nem használhat olyan IRC scripteket és programokat, amelyek megzavarhatják, vagy visszautasíthatják a szolgáltatást más Előfizetők számára bármely más szerveren, hostnál, hálózatban vagy csatornán.

Az előfizető nem folytathat másokat zaklató tevékenységet ideértve különösen "flooding" (szöveg gyors bevitele a szolgáltatás megszakításának céljából), "flashing" (a terminál emuláció megszakítása) "átvétel" (a működtetői privilégiumok helytelen átvétele, és az ezzel történő visszaélés), üzenetek küldése olyan Előfizetőkne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 k akik nem kívánják azokat megkapni, visszatérés megkísérlése egy olyan csatornára, ahonnan az Előfizető már ki lett tiltva, valamint egyéb romboló hatású tevékenységek.

Nem megengedett "klónok" (többszörös egyidejű IRC kapcsolat) futtatása.

 

 1. Az Internet Etikai Kódex be nem tartásának jelentése:

PROMECOM Kft. kéri, hogy bárki, akinek tudomása van jelen Internet Használati Etikai Kódex be nem tartásáról, azt jelentse a következő e-mail címen: help@medistance.hu, www.medistance.com

Amennyiben lehetséges, kérjük, mellékelje az alábbi információkat:

 • az állítólagos szabálytalanságkor alkalmazott IP címet, vagy egyéb azonosítót (Előfizető neve, e-mail címe).
 • az állítólagos szabálytalanság napja és időpontja, ideértve a GMT időzónát vagy az ettől történő eltérést.
 • az állítólagos szabálysértés bizonyítékát.

Amennyiben PROMECOM Kft. álláspontja szerint a szolgáltatott adat hiányos, PROMECOM Kft. a panasszal nem tud érdemben foglalkozni.

VII. számú melléklet – FELHASZNÁLÓ STÁTUSZOK

 

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy a Felhasználó az egyes státuszoknak megfelelően milyen WebApp felületeket használhat:

Felhasználó státusz

 

Leírás SIM HUB, mobil applikáció és egészségügyi adatbázis Weboldal/Applikáció  alkalmazás
Regisztráció alatt A Felhasználó már megadott minden adatot, de még nem fejeződött be az aktiválás folyamata. inaktív inaktív Csak a személyes adatok láthatóak
Aktív Mérési adatokat forgalmazhat a HUB-on, mobil applikáción mért adatait elérheti Weboldalon/Applikáción. aktív HUB, mobil applikáció aktív, forgalmazott adatok fogadása és tárolása Személyes adatok, és mért adatok Felhasználó által elérhetők teljes funkcionalitással
Felfüggesztve Mérési adatokat NEM forgalmazhat a HUB-on, mobil applikáción de korábbi mért adatait elérheti Weboldalon/Applikáción. felfüggesztve felfüggesztve Személyes adatok, és mért adatok Felhasználó által elérhetők teljes funkcionalitással
Letiltott (deaktivált) Nem fér hozzá mért adataihoz Weboldalon/Applikáción nem forgalmazhat a HUB-on, mobil applikáción. felfüggesztve felfüggesztve Belépés nem lehetséges.
Megszűnt Felhasználó minden adata törlésre került (személyes és mért adatok is). – 8 évig tárolni kell minden számlázással kapcsolatos adatot! letiltva adatforgalmazásból kizárva Belépés nem lehetséges. Teljes Felhasználó profil törölve.

 

 

I. Függelék: Díjtáblázat

 

Szolgáltatás díjai (*) HUB készülékkel történő szolgáltatási díj Medistance Connect applikáció szolgáltatási          díj Medistance          Connect Pro applikáció szolgáltatási                  díj
Szolgáltatás alap havi díja – Alapcsomag (Ft/hó): 3 200 Ft 990 Ft 45 500 Ft
Szolgáltatás alap havi díja – Bővített csomag (Ft/hó): 3 450 Ft 1490 Ft 65 500 Ft
Szolgáltatás alap havi díja – Prémium csomag (Ft/hó): 3 700 Ft 1990 Ft 95 500 Ft
Alaphavidíjban foglalt adatforgalom mennyisége (kByte/hó): 500 Mobil előfizetési csomag függő Mobil előfizetési csomag függő
Az adatforgalom becslések alapján elegendő a következő számú mérési adat küldésére (ez az érték nem garantált) 220 Mobil előfizetési csomag függő Mobil előfizetési csomag függő
Túlforgalmazási díj

(normál használaton túli adatforgalom esetén)

Magyarország 2000 Ft/MByte díjmentes díjmentes
Egyszeri díjak (*)      
Átírási díj díjmentes díjmentes díjmentes
Szolgáltatás korlátozása díj nem fizetés miatt 2500 Ft díjmentes díjmentes
Korlátozásból való visszakapcsolás díja  2000 Ft. díjmentes díjmentes
Fizetési felszólítás kiküldésének díja 1500 Ft díjmentes díjmentes
Díjtartozás miatti szüneteltetésből visszakapcsolás díja 2000 Ft díjmentes díjmentes
Szolgáltatás Előfizető kérésére történő módosításának díja díjmentes díjmentes díjmentes
Hiteles dokumentum igénylés díja 3 000 Ft díjmentes díjmentes
Behajtással kapcsolatos adminisztráció díja (esetleges ügyvédi költségek nélkül) 35 000 Ft díjmentes díjmentes

 

(*) A feltüntetett díjak magyar forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák.

(**) A mérés egysége minden megkezdett 1kbyte

II. Függelék: JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az alábbi listán szereplő testületek pontos címe és elérhetősége időről időre változik, ezért az alábbi információkért helyességéért a PROMECOM Kft. nem tartozik felelősséggel:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Hírközlési- és Média Biztos (HMB) elérhetőségei:
Az ügyfélszolgálati irodák címei és telefonszámai:
Központi ügyfélfogadó iroda:
Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
Telefon: (+36 1) 468 0673 (központi tájékoztatási telefonszám)
További ügyfélkapcsolati pontok:
Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43.
Telefon: (+36 52) 522 122
Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17.
Telefon: (36 46) 555 500
Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.
Telefon: (+36 72) 508 800
Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.
Telefon: (+36 99) 518 500
Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.
Telefon: (+36 62) 568 300
Ügyfél-tájékoztatási írásbeli beadványok fogadása
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf. 997
Fax: (+36 1) 468 0680
E-mail: info@nmhh.hu
Hírközlési- és Média Biztos
Cím: 1525 Budapest, Pf. 75.
Telefon: (+36 1) 457 7141
Fax: (+36 1) 457 7105
Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elérhetőségei
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036.
Telefon: (06-1) 472-8851
Telefax: (06-1) 472-8905
E-mail cím: ugyfelszolgalat@gvh.hu

 

 

Békéltető Testületek:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: +36 76 501 500

Telefax: +36 501 538

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 5.

Telefonszám: +36 66 324 976, +36 66 446 354

Telefax: +36 66 324 976

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: +36 46 501 091, +36 46 501 870

Telefax: +36 46 501 099

 

Budapesti Békéltető Testület

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10

Telefonszám: +36 1 488 2131

Telefax: +36 1 488 2186

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36 62 426 343

Fax: +36 62 426 149

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510 310

Fax: +36 22 510 312

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: +36 96 520 202, +36 96 520 217

Fax: +36 96 520 218

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefon: +36 52 500 749

Fax: +36 52 500 720

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3300 Eger, Faiskola út 15.

Levélcím: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszám: +36 36 416 660/105

Telefax: +36 36 323 615

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: +36 56 510 610/614, 620

Telefax: +36 56 370 005

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: +36 34 513 010

Telefax: +36 34 316 259

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a.

Telefonszám: +36 32 520 860

Telefax: +36 32 520 862

 

 

Pécs-Baranyai Békéltető Testület

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

7625 Pécs, Majorossy u. 36.

Telefon: +36 72 507 154

Fax: +36 72 507 152

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1119 Budapest, Etele út 59-61.

Levelezési cím: 1361 Budapest, Pf. 81

Telefon/Fax: +36 1 269 0703

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: +36 82 501 000

Fax: +36 82 501 046

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36 42 311 544, +36 42 420 180

Fax: +36 311 750

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: +36 74 411 661

Telefax: +36 74 411 456

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: +36 94 312 356

Telefax: +36 94 316 936

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8200 Veszprém, Budapest út 3.

Telefonszám: +36 88 429 008

Telefax: +36 88 412 150

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: +36 92 550 513

Telefax: +36 92 550 525